Login:
Heslo:
 
Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
Lesní mateřská školka aneb „ není špatného počasí, pouze špatného oblečení “.
Hledat

Skřítci z borovic

  

  "Kdo se chce dostat k pramenům, ten musí plavat proti proudu"

  

    
Co je lesní mateřská škola?


   Základní myšlenkou lesní mateřské školky je umožnit dětem přirozený pohyb a přirozený duševní i fyzický rozvoj. V přírodě děti mohou spontánně běhat, skákat, zkoumat a objevovat. Dětem je umožněno přirozeným způsobem vnímat své vlastní fyziologické a sociální potřeby. Učí se postarat se o sebe, přirozeně si postupně osvojují samostatnost a sociální dovednosti. Zároveň děti nejsou vytrhovány z toku svého myšlení, cítění a tvorby nadbytkem "umělých" rušivých vjemů.


   
Pedagogické pojetí lesního klubu „Skřítci z borovic“ 

   
  Dětský lesní klub Skřítci z borovic je nekomerční neziskovou iniciativou, která chce nabídnout kvalitní předškolní vzdělávání jako rovnocennou alternativu státním mateřským školám. Je založena na otevřené partnerské spolupráci všech zúčastněných - rodičů, dětí a pedagogů. Chtěli by jsme vytvořit hřejivé a láskyplné prostředí, které příznivě podpoří přirozený rozvoj dítěte.

Jsme členem Asociace lesních mateřských škol, která sdružuje iniciativy inspirované myšlenkou lesní mateřské školy a podporuje sdílení zkušeností o fungování a programu lesních mateřský škol/klubů. Asociace připravuje také podklady pro legislativní změny, jejichž cílem je uznání lesních mateřský škol jako plnohodnotné alternativy ke klasické mateřské škole.

 
Při naší činnosti se inspirujeme alternativními pedagogickými směry: 

 
•    lesními mateřskými školami,
•    Waldorfskou a Montessori pedagogikou,
•    konceptem Respektovat a být respektován.
 


Ekologický rozměr a provoz klubu je pro nás důležitou součástí.


   
Waldorfské prvky pedagogiky -  co nás zaujalo

   Dítě v prvním sedmiletí je jedním velkým „smyslovým orgánem“. Ze svého okolí doslova „nasává“ vše, co je mu nabízeno. Tomu by mělo být uzpůsobeno prostředí dítěte, které by mělo být co nejpřirozenější (dřevo, přírodniny, vlna, jemné odstíny barev, hračky z přírodních materiálů atd.). A samozřejmě i pedagog by měl dětem poskytovat vhodný vzor a nabízet smysluplné činnosti (tvoření z přírodnin, vyprávění či čtení pohádek, příběhů a říkadel, společné vaření, práce na zahrádce atd.) které jsou přirozenou součástí každodenního života. Skrze napodobování, pozorování a zakoušení dítě utváří svojí osobnost.
Řád a rytmické uspořádání dne, týdne a roku přináší dětem pocit bezpečí a důvěry. Opakování též napomáhá prohlubování a fixování zkušeností.
Velmi důležitým prvkem ve výchově malých dětí je volná hra, která patří k nejpřirozenějším projevům dětí předškolního věku a v níž se uplatňuje – respektive zrcadlí – nápodoba. Volná hra umožňuje dětem svobodně rozvíjet fantazii, motoriku, učit se sociálním vztahům a dávat možnost uplatnění volním (ZDE
) projevům nenásilnou, naprosto přirozenou cestou.


•    PODZIM:  Slavnost Michaelská, Dýňová, Martinská
•    ZIMA:      Adventní čas, Tři králové, Masopust
•    JARO:      Vynášení „Moreny“, Semínková slavnost, Velikonoce
•    LÉTO:       Den matek, Otvírání studánek, Letní slavnost

 
Montessori prvky

 
  Montessori pedagogika se snaží o maximální vstřícnost, otevřenost a trpělivost k dítěti i dětí k sobě navzájem. Podporuje možnosti volby a vedení k zodpovědnosti za svoje jednání, využívá přirozeného zájmu dítěte, pomáhá mu zafixovat si správné návyky i vytvářet svůj vlastní úsudek. Děti se učí svou práci samostatně plánovat a řídit. Je zde upřednostňován rozvoj vnitřní motivace a oceňování před klasickými pochvalami.Cílem není vychovávat děti poslouchající dospělé, ale děti řídící se pravidly, která chápou a akceptují .

 
Na co se tedy budeme zaměřovat:
•    praktický život - nácvik samostatného oblékání, samostatná příprava jídla a nápojů, pomůcek, místa k práci; důraz je kladen na dokončování činností  
•    smyslový materiál - pomůcky na rozvoj pěti smyslů  
•    jazykový materiál - seznámení s písmeny, různými jazyky, vnímání odlišností
•    kosmická výchova - učení vnímání souvislostí a řádu světa (prvouka, vlastivěda, přírodověda, zeměpis, dějepis, vesmír,...)
•    matematické dovednosti - rozdíly, pojem větší-menší, srovnávání, počítání


Koncept Respektovat a být respektován


 Tento koncept je pro nás důležitým filosofickým východiskem a vyjádřením partnerského vztahu k dětem založeným na úctě a respektu k jeho osobnosti. Dítě povedeme k zodpovědnosti za sebe sama a své činy, k sebeúctě. Žádoucí etické a morální hodnoty si zvnitřňuje svojí zkušeností, není závislé na pochvale nebo trestu autority.


Fantazie a volná hra
 
Velmi důležitým prvkem ve výchově malých dětí je volná hra, která patří k nejpřirozenějším projevům dětí předškolního věku a v níž se uplatňuje – respektive zrcadlí – nápodoba. Volná hra umožňuje dětem svobodně rozvíjet fantazii, motoriku, učit se sociálním vztahům a dávat možnost uplatnění volním projevům nenásilnou, naprosto přirozenou cestou.


   
Metodika Josepha Cornella


 Založena na učení prožitkem, na pozorování a radosti z pobytu v přírodě (např.poznávání ptáků podle zpěvu apod.)


 
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání


 Školní rok bude tematicky rozdělen do jednotlivých bloků, které se budou vzájemně prolínat a navazovat na sebe. Jednotlivé tematické bloky vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který nabízí pět vzdělávacích oblastí: Dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět.

Důležitou roli v našem pojetí hraje i rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencí, kdy děti povedeme ke spoluvytváření nových, neobvyklých, originálních způsobů řešení. To potom v dětech podporuje schopnost samostatnějšího a rychlejšího myšlení, zlepšuje adaptabilitu, ochotu spolupracovat, zvyšuje sebevědomí, a hlavně rozvíjí svět fantazie a představ.
 

   

.

 
 
 
 
 
Návštěvnost© skritcizborovic.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma